Wetenschappelijk onderzoek

Elk jaar komen er in Nederland veel spastische kinderen bij, door afwijkingen bij de geboorte of andere oorzaken. De Phelps Stichting bevordert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten van spasticiteit, zoals de behandeling en mogelijke preventie.

Voor subsidieaanvragen boven € 50.000 zijn er twee beoordelingsronden per jaar. De maximaal toe te kennen subsidie per onderzoek bedraagt € 100.000.

Een aantal medisch adviseurs (waaronder revalidatieartsen) adviseert het bestuur over de relevantie en praktische toepasbaarheid van het voorgestelde onderzoek. Ook kijken wij kritisch naar de meerwaarde en het innovatieve karakter van het onderzoek. 

Welke informatie hebben wij nodig?
Om tot een goed afgewogen besluit te kunnen komen, hebben wij minimaal de volgende informatie nodig: 

 1. De titel van uw onderzoek.
 2. De namen van de onderzoekers en hun achtergrond op het gebied van cerebrale parese.
 3. De namen van de leden van de begeleidingscommissie.
 4. De aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek. Is het een vervolg op eerder onderzoek?
 5. De meerwaarde van uw onderzoek voor kinderen en volwassenen met cerebrale parese, nu en in de toekomst.
 6. Een verslag van de literatuurstudie die is verricht voorafgaand aan het schrijven van het onderzoeksprotocol.
 7. De onderzoeksopzet, inclusief duidelijk uitgewerkte vraagstelling en hypothese.
 8. Een onderbouwde schatting van het aantal deelnemers en de voorgestelde in- en exclusiecriteria.
 9. De wijze waarop eventuele deelnemers aan het onderzoek zullen worden benaderd en door wie.
 10. De tijdsplanning.
 11. De wijze waarop de onderzoeksgegevens worden verzameld en geanalyseerd.
 12. De wijze waarop u de uitkomsten van het onderzoek openbaar zult maken.
 13. Een uitgewerkte begroting, uitgesplitst naar personele kosten en overige kosten, zoals apparatuur en materialen.
 14. Een overzicht van de fondsen die u naast de Phelps Stichting nog meer heeft verzocht om financiële ondersteuning.

Vragen of problemen bij het invullen van uw aanvraag?
Mail dan naar info@phelps-stichting.nl of bel 035-6929053.