Dien een aanvraag in

Dien een aanvraag in

De Phelps Stichting biedt elk jaar financiële ondersteuning aan vele projecten die:

 • de oorzaak van spasticiteit helpen achterhalen
 • wetenschappelijk onderzoek doen naar nieuwe en betere behandelmethoden
 • spastici helpen een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven te leiden 
 • bijdragen aan hun lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn

Let op!
De Phelps Stichting neemt geen aanvragen voor individuele hulp in behandeling, evenmin als aanvragen vanuit het buitenland. 

Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?

Bij het toekennen van een financiële bijdrage gaat de Phelps Stichting niet over één nacht ijs. Een goed onderbouwde aanvraag is dus van essentieel belang om uw verzoek goed te kunnen beoordelen.

Voorwaarden
Het bestuur van de Phelps Stichting toetst iedere aanvraag aan de volgende criteria:

 • De aanvrager moet een stichting, vereniging of instelling zijn. Bedrijven of particulieren kunnen geen aanvraag indienen.
 • Het project moet in aanzienlijke mate bijdragen aan het door de Phelps Stichting gestelde doel.
 • De aanvraag dient een project te betreffen en niet een tekort op een exploitatie.
 • Het project dient gedetailleerd te zijn omschreven, inclusief een:
  • begin- en einddatum
  • begroting
  • planning
  • doelstelling
  • doelgroep
  • projectorganisatie en -realisatie
 • Het project dient in Nederland te worden uitgevoerd of vanuit Nederland te worden gecoördineerd.
 • De aanvrager dient helder te onderbouwen dat het project niet kan worden uitgevoerd zonder externe subsidies, zoals die van de Phelps Stichting.
 • Bij toekenning van bedragen hoger dan € 20.000,00 wordt, voordat het bedrag wordt uitgekeerd, aanvullende informatie gevraagd, zoals toekenningsbrieven van medefinanciers.

Vragen of problemen bij het invullen van uw aanvraag?
Mail dan naar info@phelps-stichting.nl of bel 035-6929053.

Meer informatie

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Zorgvuldigheid bij het beoordelen van álle aanvragen staat voor ons voorop. Reken daarom op een responstijd van 3 tot 6 maanden na indienen van uw aanvraag.

Hoeveel geld is er elk jaar beschikbaar?

De Phelps Stichting ondersteunt projecten met de opbrengsten van rente en dividend op ons eigen vermogen. Op basis van de verwachte inkomsten stellen wij ieder jaar een meerjarenbegroting op (klik hier voor onze jaarverslagen).

De beschikbare middelen worden als volgt verdeeld:

 • 90% gaat naar Nederlandse projecten/onderzoeken in Nederland.
 • 10% gaat naar Nederlandse projecten/onderzoeken in het buitenland.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?

Het bestuur besluit zorgvuldig en zo transparant mogelijk over elke aanvraag. Mogelijk wijst het bestuur uw aanvraag af. Bijvoorbeeld als:

 • Uw aanvraag niet aan de criteria voldoet.
 • Het gevraagde bedrag niet evenredig is aan de meerwaarde van het project voor de doelgroep.
 • De financiële middelen van de Phelps Stichting ontoereikend zijn in het betreffende jaar.

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u een klacht indienen bij onze raad van toezicht. Download hier ons klachtenreglement

Wanneer wordt een subsidie ingetrokken?

In een enkel geval kan het bestuur een reeds toegezegde subsidie intrekken. Dit gebeurt standaard als het bedrag voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de aanvraag is bedoeld.

Wijzigingen aan projecten die de Phelps Stichting financieel ondersteunt, worden in het bestuur besproken en dienen door het bestuur te zijn goedgekeurd voordat de subsidieverstrekking wordt hervat.

Mocht de projectdoelstelling of de startdatum wijzigen, dan dient u direct contact op te nemen met de Phelps Stichting om te voorkomen dat de subsidie wordt stopgezet.