Doel en doelgroep

De Phelps Stichting voor spastici stelt zich ten doel de kwaliteit van leven te bevorderen van kinderen en volwassenen met spasticiteit ten gevolge van een aangeboren hersenbeschadiging. De stichting ondersteunt daartoe wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spasticiteit en verbetering van behandelmethoden. De stichting helpt eveneens voorzieningen te realiseren die bijdragen aan het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van spastici. De subsidies van de stichting dienen geen individueel of particulier doel.

Subsidiebeleid
Stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning door de Phelps Stichting via de website. Het stichtingsbestuur beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig en toetst deze aan de volgende criteria:
- De aanvrager moet een stichting, vereniging of instelling zijn. Bedrijven of particulieren kunnen geen aanvraag indienen.
- Draagt het betreffende project in aanzienlijke mate bij aan het door de Phelps Stichting gestelde doel?
- De aanvraag dient een project te betreffen en niet een tekort op een exploitatie.
- Het project dient bij de aanvraag gedetailleerd te zijn omschreven, inclusief een:
-- begroting
-- planning
-- doelstelling van het project en doelgroep
- -begin- en einddatum
-- projectorganisatie en –realisatie
- Het project dient in Nederland te  worden uitgevoerd c.q. de uitvoering dient vanuit Nederland te worden gecoördineerd.
- Een heldere onderbouwing dat het betreffende project niet zou kunnen worden uitgevoerd zonder externe subsidies, zoals van de Phelps Stichting voor spastici.

Toekenning van subsidies
De Phelps Stichting voor spastici gebruikt de opbrengst van rente en dividend op het eigen  vermogen om projecten te ondersteunen. Op basis van de verwachte inkomsten wordt ieder jaar een meerjarenbegroting gemaakt (zie jaarverslag op onze website). Het geld dat beschikbaar is voor subsidiering, wordt in in principe als volgt verdeeld:
-  Nederlandse projecten/onderzoeken: 80%
-  Nederlandse projecten/onderzoeken in het buitenland: 20%

Intrekken van subsidies
In een enkel geval kan het bestuur een toegezegde subsidie intrekken. Dit gebeurt standaard als het project door de aanvrager/uitvoerder wordt gewijzigd. Mocht de projectdoelstelling of de start­datum wijzigen, dan dient de subsidie­aanvrager per direct contact op te nemen met het secretariaat van de Phelps Stichting om te voorkomen dat de subsidie wordt stopgezet. Wijzigingen aan projecten, die door de Phelps Stichting financieel worden ondersteund, worden standaard in het  bestuur besproken en dienen te zijn geaccordeerd voordat de subsidieverstrekking wordt hervat.

Individuele aanvragen en buitenlandbeleid
De Phelps Stichting voor spastici neemt zelf geen particuliere aanvragen of aanvragen voor indivi­duele gevallen  in behandeling, evenmin aanvragen vanuit het buitenland. Door ANGO (voor individuele aanvragen) en Stichting Kinderpostzegels (voor buiten­landse projecten) kunnen dergelijke subsidieaanvragen mogelijk echter wel worden gehonoreerd. Deze beide organisaties kunnen bij de Phelps stichting aanvragen indienen voor individuele of buitenlandsubsidies. 

Medische/wetenschappelijke subsidies
Het bestuur behandelt 2x per jaar aanvragen voor medisch/wetenschappelijk onderzoek; dit omdat het hierbij vaak complexe aanvragen en aanzienlijke bedragen betreft. Een aantal medisch adviseurs (waaronder revalidatieartsen) adviseert het bestuur over de relevantie van het voorgestelde onderzoek en de praktische toepasbaarheid. Ook wordt kritisch gekeken naar de meerwaarde en het innovatieve karakter van het onderzoek.  Door het bestuur is een maximale subsidie vastgesteld van € 100.000,00 per onderzoek.

Klachten
Het bestuur neemt  zorgvuldig en zo transparant mogelijk een besluit over elke aanvraag. Het is mogelijk dat het bestuur een aanvraag afwijst. Dit is wanneer de aanvraag/het project niet aan de criteria voldoet. Hoewel de afwijzing niet behoeft te worden beargumenteerd, is het bestuur genegen een afwijzing toe te lichten. Een aanvraag wordt soms ook afgewezen omdat het gevraagde budget niet evenredig is aan de meerwaarde van het project ten behoeve van de doelgroep. Ook kan het zijn dat de fondsen van de stichting niet toereikend zijn in het betreffende jaar.  Als een aanvrager het niet eens is met het genomen besluit, kan hij een klacht indienen bij de raad van toezicht van de Phelps Stichting.
U kunt hier het klachtenreglement downloaden.

Phelps Stichting - bestuur en toezicht
De Phelps Stichting voor spastici kent een bestuur en een raad van toezicht. Bestuursleden en leden van de raad van toezicht ontvangen behalve een reiskostenvergoeding geen betaling voor hun werkzaamheden. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
Elk jaar wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd in de  jaarrekening.