Procedure aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek

Elk jaar komen er in Nederland door afwijkingen bij de geboorte of anderszins veel spastische kinderen bij. Vandaar dat de Phelps Stichting financieel bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse universiteiten naar alle facetten van spasticiteit, behandeling en zo mogelijk voorkomen daarvan.

Aanvragen voor financiele ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Cerebrale Parese worden bij de Phelps Stichting in principe 2x per jaar beoordeeld door het bestuur en de adviseurs. Voor aanvragen boven € 50.000,00 geldt dat er twee beoordelingsronden per jaar zijn.

Om tot een besluit te komen, heeft de Phelps Stichting bij de aanvraag voor financiele ondersteuning in ieder geval de volgende informatie nodig:  

 1. De titel van het onderzoek.
 2. De namen van de onderzoekers en hun achtergrond op het gebied van Cerebrale Parese. Daarbij de namen van
         de leden van de begeleidingscommissie.
 3. De aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek. Is het nieuwe onderzoek een vervolg op een eerder onderzoek?
 4. Wat voegt het onderzoek toe voor de kinderen en volwassenen met CP, nu en in de toekomst?
 5. Het verslag van de literatuurstudie die is gedaan voorafgaand aan het schrijven van het onderzoeksprotocol.
 6. De onderzoeksopzet met duidelijk uitgewerkte vraagstelling en hypothese.
 7. Een onderbouwde schatting van het aantal deelnemers en de voorgestelde in- en exclusiecriteria.
 8. Via welke weg zullen de eventuele deelnemers aan het onderzoek benaderd worden en wie zal hen verzoeken om aan
         het onderzoek deel te nemen.
 9. De tijdsplanning.
 10. Hoe worden de onderzoeksgegevens verzameld en geanalyseerd?
 11. Hoe zullen de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt?
 12. Een uitgewerkte begroting, uitgesplitst naar personele kosten en overige kosten, bijv. apparatuur, gebruiksmaterialen.
 13. Welke fondsen zijn naast de Phelps Stichting nog meer benaderd met een verzoek om financiele ondersteuning?

 U kunt hier uw aanvraag indienen. (mocht u problemen ondervinden bij het indienen van uw aanvraag, zend dan een mailtje naar Info@phelps-stichting.nl of neem contact op met ons secretariaat (035-6929053).